Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Afnemer: iedere (rechts)persoon, die met Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events een aanbieding doet, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;
  2. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
  3. Prestatie: alle (rechts)handelingen, waaronder de (af)levering van zaken en/of diensten dan wel een deel daarvan, welke Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events op grond van een Overeenkomst verricht
  4. Locatie: de plaats(en) waar Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events de Prestatie dient te verrichten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Afnemer staat Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events toe voor de uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden – in het kader van de uitvoering van op Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst – geleverde Prestaties.
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden binden Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events en Afnemer zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst.
 3. Indien en voor zover Afnemer bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene Voorwaarden van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events, teneinde deze algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn indien Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden – na tussenkomst van een gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. Alle door Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events verstrekte offertes, gedane aanbiedingen alsmede verstrekte prijsopgaven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Voorts zijn zij geldig gedurende 30 dagen, tenzij de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat.
 2. Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens – zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden – zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend indien en voor zover dit uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen.
 3. In aanbiedingen gaat Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events ervan uit dat alle zaken in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events te worden opgegeven, opdat Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events daarmee – voor zover mogelijk – rekening kan houden. Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events zal in de aanbieding expliciet vermelden of en in hoeverre met de bijzondere omstandigheden en eisen door haar (Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events) rekening is gehouden.
 4. Aanbiedingen, alsmede door Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events (of in opdracht van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events) vervaardigde rapporten, adviezen, tekeningen, ontwerpen, schema’s, modellen, software en berekeningen zijn eigendom van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events en mogen zonder toestemming van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events niet aan derden (ook niet in kopie) worden verstrekt, noch mogen zij aan een derde ter inzage worden verstrekt.
 5. Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events behoudt zich het recht voor om opdrachten en/of bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4 – Overeenkomsten

 1. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat het welk door een derde wordt aanvaard, heeft Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Afnemer zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst ontvangen van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events. Afnemer dient de opdrachtbevestiging, dan wel de schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst, binnen 7 dagen na ontvangst voor akkoord ondertekend aan Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events te retourneren.
 3. Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende afspraken dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Voorts geldt dat toezeggingen die door personeel van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events en/of door Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events ingeschakelde derden zijn gedaan, Love4Lasers slechts binden indien deze toezeggingen schriftelijk zijn vastgelegd en door de rechtsgeldige vertegenwoordigers van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events te voor akkoord zijn getekend.
 4. Indien partijen gedurende de looptijd van de Overeenkomst een aanvulling wensen van hetgeen is overeengekomen, zal de additionele Prestatie pas worden verricht nadat de aanvullende Overeenkomst is getekend.

Artikel 5 – Annuleren Overeenkomst

 1. Annulering van de Overeenkomst door Afnemer is uitsluitend mogelijk, indien zulks schriftelijk geschiedt vóór het begin van uitvoering van het verlenen van Diensten en/of het verrichten van de Prestaties. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle gemaakte voorbereidingskosten door Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events te aan Afnemer in rekening worden gebracht.
 2. Vindt annulering plaats eerder dan 7 werkdagen vóór het begin van het verleen van Diensten en/of het verrichten van de Prestaties, dan geschiedt annulering van Afnemer kosteloos en is Afnemer vrijgesteld tot de betaling van de overeengekomen prijs.
 3. Vindt annulering plaats na 5 werkdagen vóór het begin van het verlenen van Diensten en/of het verrichten van de Prestaties, dan is Afnemer, naast de voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 50% van de Overeengekomen vergoeding/prijs.
 4. Vindt annulering plaats later dan 1 werkdag voor het begin van het verlenen van Diensten en/of het verrichten van de Prestaties dan is Afnemer de volledig overeengekomen prijs verschuldigd.
 5. In geval van annulering is Afnemer, ongeacht het tijdstip van annulering, gehouden de kosten die Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events uit hoofde van en in verband met de – geannuleerde – Overeenkomst aan derden dient te voldoen, aan Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events te vergoeden.

Artikel 6 – Levering en Levertijden

 1. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events is steeds gerechtigd alvorens aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van Afnemer te vorderen.
 3. Indien Afnemer aan Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events te nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen van Love4Lasers te door Afnemer nog geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn, is Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events gerechtigd de leveringsverplichting op te schorten totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 4. Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events is bevoegd de Prestatie geheel of gedeeltelijk te leveren door middel van (zaken van) derden.

Artikel 7 – Meerwerk en vervoer

 1. Indien in de Overeenkomst is vastgelegd dat Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events werkzaamheden dient te verrichten, is Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events redelijkerwijs had kunnen voorzien en/of verband houdende met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden en/of verband houdende met vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden, welke niet aan Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events kan worden toegerekend en ook anderszins niet voor haar rekening dient te komen, als meerkosten – naast de overeengekomen prijs – aan Afnemer in rekening te brengen. Op basis van het voorgaande is Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events tevens bevoegd om de component arbeidsloon te indexeren, en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen.
 2. Afnemer vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events verstrekte verpakking af magazijn geheel voor eigen rekening en risico. Het is huurder niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerd apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen. Kilometervergoeding is € 0,35 eurocent per kilometer.

Artikel 8 – Vergunningen e.d./ intellectuele eigendomsrechten/ geheimhouding

 1. Afnemer zal voor zijn rekening zorgdragen voor het verkrijgen van alle toestemmingen, vergunningen en ontheffingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events een aanvraag – ter zake het verkrijgen van toestemming, dan wel een vergunning of ontheffing – verzorgt ten behoeve van Afnemer, geschiedt dit voor rekening en risico van Afnemer.
 2. Afnemer zal alle vorderingen van derden ter zake intellectuele eigendomsrechten, zoals de Buma/Stemra rechten, welke verband houden met uit hoofde van de Overeenkomst op Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events rustende verplichtingen voldoen. Afnemer zal zorgdragen voor correcte afdracht aan de betreffende derde c.q. auteursrechtorganisatie en Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events vrijwaren indien deze door een derde ter zake wordt aangesproken.
 3. Alle soorten media, beeld en/of video moet ten aller tijde beschikbaar worden gemaakt voor Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events. Love4lasers bepaald zelf hoe dit beeldmateriaal wordt gebruikt in de media, sociale media, zoals facebook, twitter en/of Instagram, websites of op welke wijze dan ook.
 4. Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events geeft automatisch toestemming dat alle soorten media gebruikt mogen worden door derde/opdrachtgever waarin Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events voorkomt. Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events kan zowel vooraf alsmede achteraf ook weigeren dat de media gebruikt mag worden, weigeren kan alleen als Love4lasers er schade van ondervindt en/of het een bedreiging vindt voor de onderneming.
 5. Vanwege concurrentie mogen alle media niet door worden gegeven aan derde en of concurrenten zonder toestemming van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events. In het geval dat Afnemer in strijd handelt met deze bepaling, zal deze een direct opeisbare boete aan Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events verschuldigd zijn van 5.000,- euro per overtreding.
 6. Afnemer zal geen gegevens betreffende de door Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events inzake de gehuurde apparatuur gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de Overeenkomst bekend worden, kopiëren of aan derden tonen of bekend maken. In het geval dat Afnemer in strijd handelt met deze bepaling, zal deze een direct opeisbare boete aan Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events verschuldigd zijn van 15.000,- euro per overtreding.

Artikel 9 – Locatie

 1. De Afnemer dient zorg te dragen voor goede bereikbaarheid van de Locatie. Voorts dient Afnemer zorg te dragen voor de benodigde voorzieningen ter plaatse, waaronder elektrische aansluitingen alsmede goed werklicht. Indien en voor zover nodig, stelt Afnemer hulpwerktuigen (zoals bijvoorbeeld hijswerktuigen en steigers) aan Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events ter beschikking. Afnemer ziet er verder op toe dat Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events geen hinder of vertraging zal ondervinden van (werkzaamheden door) derden op de bewuste Locatie.
 2. Afnemer zal er tijdig voor zorgdragen dat Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events de Locatie met de door haar gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen kan bereiken via een deugdelijke, verharde en voldoende brede weg.
 3. Afnemer dient op zijn kosten zorg te dragen voor voldoende en beveiligde parkeergelegenheid voor de voornoemde transportmiddelen. Tevens dient Afnemer op eerste verzoek van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events zorg te dragen voor voldoende geschikte ruimte welke deugdelijk kan worden afgesloten voor de opslag van materialen en gereedschappen van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events, welke benodigd zijn voor het uitvoeren van het bepaalde in de Overeenkomst.
 4. Afnemer zal ervoor zorgdragen dat Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events bij het uitvoeren van de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, niet zal worden gehinderd door derden, zoals bijvoorbeeld het publiek. Derhalve zal Afnemer voor zijn rekening en risico tijdig zorgdragen voor voldoende assistentie en Securitypersoneel.
 5. De (inrichting van de) Locatie dient minimaal te voldoen aan hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is opgenomen. Afnemer draagt tijdig zorg voor het gereed maken van de Locatie, opdat Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst kan voldoen.
 6. De inrichting van de Locatie – in het bijzonder het podium c.q. de plaats waar een optreden plaats vindt – en de elektriciteitsvoorziening ter plaatse dienen zodanig te zijn dat Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst kan voldoen, zonder dat zij (Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events) bijzondere voorzieningen behoeft te treffen dan wel meerwerk behoeft te leveren. Voorts dient Afnemer te voorkomen dat de inrichting van de Locatie kan leiden tot schade aan zaken van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events.
 7. Afnemer zal ervoor zorgdragen dat Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events direct na de overeengekomen showtijd kan aanvangen met de afbouw van de door Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events verhuurde of ter beschikking gestelde zaken.
 8. Alle door de Afnemer dan wel op verzoek van Afnemer door derden op de Locatie ter beschikking gestelde zaken en goederen, zoals de elektriciteit, de elektrische installatie, geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen worden door Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events gebruikt voor rekening en risico van Afnemer.
 9. Afnemer zal zorgdragen voor een normale maaltijd (geen junkfood) en drinken op de Locatie voor degene die van de zijde van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events betrokken zijn bij het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien Afnemer hieraan niet voldoet, behoudt Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events zich het recht voor op kosten van Afnemer dit zelf te regelen.
 10. Afnemer zal in voorkomende gevallen tevens zorg dragen voor normale standaard hotelkamers, bij gebreke waarvan Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events zich het recht voorbehoudt dit zelfstandig, maar voor rekening van Afnemer, te regelen.

Artikel 10 – Aanvaarding en reclame

 1. Keuring en controle van de geleverde en/of verhuurde zaken geschiedt terstond na ontvangst. Eventuele bezwaren, gebreken en/of defecten zullen onmiddellijk schriftelijk aan Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events worden gemeld. Indien Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events niet terstond nalevering van de zaken een klacht van Afnemer ontvangt, worden de goederen geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten en/of gebreken.
 2. Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen zo spoedig mogelijk na constatering te worden gemeld, zodat Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events in staat is ter plaatse de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken. Voorts geldt ten aanzien van niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dat wanneer Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events niet binnen 48 uur na levering van de zaken aan Afnemer een klacht van Afnemer heeft ontvangen, het gebrek en/of defect ten tijde van de levering niet aanwezig wordt geacht, maar wordt tussen partijen als vaststaand aangenomen dat dit gebrek en/of defect na levering is ontstaan.

Artikel 11 – Huurperiode/ gebruik van verhuurde/ ter beschikking gestelde zaken

 1. De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de Overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in het magazijn van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Afnemer zal aan hem verhuurde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events verschafte bedieningsvoorschriften en aanwijzingen. Afnemer dient bekend te zijn met de werking van de apparatuur. Derhalve wordt als vaststaand tussen partijen aangenomen dat de door Afnemer gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor de apparatuur wordt gehuurd. Het voorgaande brengt – onder meer – met zich dat Afnemer ter zake geen beroep op dwaling toekomt.
 3. Het is Afnemer behoudens schriftelijke toestemming van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events verboden gehuurde of ter beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen Locatie.
 4. Het is Afnemer niet toegestaan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events.
 5. Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events heeft op elk tijdstip het recht zich ervan te overtuigen dat Afnemer aan zijn verplichtingen voldoet, waartoe Afnemer Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events of een door deze aangewezen persoon te allen tijde vrije toegang verleent tot de plaats waar de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken zich bevinden.
 6. Het is Afnemer niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan te brengen en/of deze zaken te beschilderen en/of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze uiterlijk te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events.
 7. Teruggave van verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken en herstel oorspronkelijke staat Afnemer zal op het overeengekomen tijdstip de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken, in dezelfde technisch uiterlijke staat, aan Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events teruggeven. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade welke Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events en/of een derde lijdt als gevolg van het niet tijdig teruggeven van deze zaken.
 8. Indien is overeengekomen dat gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken door Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events op een Locatie zullen worden verwijderd en opgehaald, zal Afnemer ervoor zorgdragen dat Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events de toegang krijgt tot deze Locatie op het overeengekomen tijdstip.
 9. Het moment van teruggave is het moment waarop Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events alle door haar aan Afnemer ter beschikking gestelde zaken heeft ontvangen.
 10. Indien Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events Afnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van veranderingen en/of de beschildering c.q. het bespuiten dan wel het aanbrengen van andere uiterlijke verandering aan de gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, zullen al de kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze zaken in de oorspronkelijke staat waarin zij verkeerden op het moment dat Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events deze zaken aan Afnemer ter beschikking stelde, voor rekening zijn van Afnemer.

Artikel 13 – Betalingen

 1. Indien niet anders overeengekomen dient Afnemer de overeengekomen prijs – zonder korting of compensatie – à contant te betalen op het moment dat Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan.
 2. Indien is overeengekomen dat Afnemer de overeengekomen prijs na ontvangst van een factuur zal voldoen, dan dient Afnemer de prijs – zonder korting of een beroep op compensatie – te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betaaldatum is overeengekomen in de overeenkomst.
 3. Verrekening door Afnemer van de door Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events gefactureerde bedragen met een door Afnemer gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Afnemer in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is niet toegestaan, tenzij Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events de verschuldigdheid van de tegenvordering uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft erkend, dan wel het bestaan van de tegenvordering in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer – zonder voorafgaande ingebrekestelling – over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Voor zover in rechte vast mocht komende te staan dat Afnemer niet de wettelijke handelsrente is verschuldigd, is zij aan Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events de wettelijke rente verschuldigd.
 5. Indien Afnemer ook nadat zij door Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events in gebreke is gesteld nalatig blijft om de openstaande bedragen aan Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events te voldoen, is zij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, bestaande uit de openstaande bedragen vermeerderd met de verschuldigde rente, tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom.
 6. Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Dat is niet anders indien Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 7. In het geval dat door Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events een korting is verstrekt op de factuur, en de Afnemer betaalt niet binnen de overeengekomen betalingstermijn tussen de 14 en 30 dagen, komt deze korting voor 50% te vervallen bij overschrijding van de betalingstermijn. De korting vervalt volledig bij overschrijding van de betalingstermijn met 45 dagen of langer.
 8. Artikel 13, Punt 7. Is ten alle tijden van toepassingen tenzij anders is overeengekomen tussen Afnemer en of Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events.

Artikel 14 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Afnemer enige vordering ter zake schadevergoeding jegens haar (Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events) aanhangig kan maken.
 2. Als overmacht aan de zijde van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events wordt – onder meer – aangemerkt:
  1. Stakingen zijdens de werknemers van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden; Ziekte van werknemers van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;
  2. Maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid waaraan Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events is gebonden;
  3. Niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen; – ongeluk(ken) met een ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingezet transportmiddel alsmede onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen;
  4. Het ontbreken van de vereiste vergunningen of ontheffingen. Zoals aangegeven dient Afnemer hiervoor zelf zorg te dragen;
  5. (Toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events;
  6. Diefstal van materialen benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst; alsmede alle overige omstandigheden die Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events beletten de Overeenkomst tijdig en naar behoren uit te voeren en die niet voor rekening en risico van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events komen.
  7. In geval van overmacht heeft Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events het recht alle door haar aan Afnemer ter beschikking gestelde zaken direct op te halen c.q. te doen ophalen

Artikel 15 – Aansprakelijkheid en verzekering

 1. Afnemer is – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zaken onder zich heeft die door Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events aan hem zijn verhuurd dan wel anderszins ter beschikking zijn gesteld – vanaf het moment dat door Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events aan hem zaken zijn geleverd tot het moment van teruggave van deze zaken, aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken.
 2. Afnemer is – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zaken onder zich heeft die door Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events aan hem zijn verhuurd dan wel anderszins ter beschikking zijn gesteld – voorts aansprakelijk voor alle door Love4Lasers en/of derden geleden schade welke het gevolg is van beschadiging, verlies of het tenietgaan van deze zaken en welke is ontstaan in de periode gelegen tussen het moment waarop Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events de zaken aan Afnemer heeft geleverd en het moment waarop Afnemer deze zaken aan Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events heeft terug geleverd.
 3. Afnemer zal – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zaken onder zich heeft die door Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events aan hem zijn verhuurd dan wel anderszins ter beschikking zijn gesteld – in geval van diefstal, verlies of schade aan de zaken welke door Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events aan hem zijn geleverd, hiervan direct melding maken aan Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events. Tevens zal Afnemer in geval van diefstal of molestschade hiervan direct aangifte doen bij de politie van de gemeente alwaar de diefstal heeft plaats gevonden c.q. waar het molest is aangericht. Afnemer dient Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events een kopie van deze aangifte te verstrekken.
 4. Afnemer dient – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zaken onder zich heeft die door Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events aan hem zijn verhuurd dan wel anderszins ter beschikking zijn gesteld – ervoor zorg te dragen dat alle door Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events aan hem geleverde zaken adequaat zijn verzekerd – tegen alle denkbare risico’s – gedurende de periode dat hij de beschikking heeft over de geleverde zaken. Op verzoek van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events dient Afnemer Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events een kopie van de polis en polisvoorwaarden te verstrekken.
 5. Indien Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events zaken heeft gehuurd van derden teneinde aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, en zij deze zaken aan Afnemer ter beschikking heeft gesteld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, dan vrijwaart Afnemer Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events voor aanspraken van deze derden die verband houden met schade aan deze zaken, dan wel schade veroorzaakt met deze zaken, en welke schade is ontstaan in de periode dat Afnemer de zaken van deze derden onder zich had.
 6. Indien Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EUR 5.000.

Artikel 16 – Verzuim en ontbinding

 1. Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, waaronder de verplichting tot tijdige betaling zoals opgenomen in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Love4Lasers gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events verder toekomende rechten.
 2. Indien Afnemer in verzuim is, is hij aan Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events verschuldigd de wettelijke rente alsmede alle(buiten)gerechtelijke kosten die Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events redelijkerwijs heeft moeten maken teneinde de aansprakelijkheid van Afnemer vast te stellen en/of het verkrijgen van voldoening van zijn vordering, en die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid 2 BW.
 3. In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Afnemer, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, dan wel – indien Afnemer een natuurlijk persoon is – onder curatele stelling van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege ontbonden zijn, tenzij Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events Afnemer binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events verder toekomende rechten.
 4. Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens Afnemer sprake is van blijvende overmacht. Afnemer zal alsdan alle door Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events gemaakte en nog te maken kosten aan Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events vergoeden.
 5. In elk van de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events op Afnemer onmiddellijk opeisbaar en is Afnemer gehouden tot onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken.
 6. Afnemer dient Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende- dan wel onroerende zaken die in eigendom aan Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events toebehoren en welke Afnemer in het kader van uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft.
 7. Afnemer dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events hieromtrent in te lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de Overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen op de eigendomsrechten van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events.

Artikel 17 – Legitimatieplicht

 1. Alvorens een Overeenkomst met afnemer aan te gaan kan Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events de Afnemer verplichten zich te legitimeren door het tonen aan Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen alsmede KvK, Btw-nummer en/of een kopie bank-of giroafschrift niet ouder dan 14 dagen.

Artikel 18 – Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. De rechtsverhouding tussen Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events en Afnemer wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, of Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze Algemene Voorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank, met dien verstande dat deze forumkeuze het recht van Love4Lasers, Love4FX en of Love4Events om een geschil te beslechten via arbitrage of bindend advies, onverlet laat.

Reknr: NL70 INGB 0006 8383. KvK: 63405687 Btwnr: NL855221616.B01

Fouten en wijzigingen voorbehouden,

De algemene voorwaarden worden elk jaar opnieuw bekeken en of aangepast door onze juridische afdeling, LegalXS.

Deze voorwaarden zijn terug te vinden op onze websites. Love4lasers, Love4FX en Love4Events

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.